Informații admitere 2020

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

CONDIȚII DE ADMITERE – STUDII DE LICENȚĂ

Înscrierea candidaților la concursul de admitere în anul I, se face exclusiv prin intermediul platformei de înscriere on-line.

La concurs se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul M.E.N., înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor.

La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E.N.

CRITERII DE SELECȚIE – STUDII DE LICENȚĂ:

Condiții de admitere la licență pentru programul de studii: Educație fizică și sportivă

                Ponderile în calcularea mediei generale de admitere, sunt:

  • media probelor practice specifice de concurs: 90% din media finală;
  • media examenului de bacalaureat: 10% din media finală.

                În caz de medie egală, departajarea se va face astfel:

  • Criteriul 1: media probelor practice;
  • Criteriul 2: media examenului de bacalaureat;

În situația lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.

Condiţii de admitere la licenţă pentru celelalte programe de studii

                 Media generală a examenului de bacalaureat 100%

                În caz de medie egală, departajarea la programele de studii de licenţă ale Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, se va face astfel:

  • Criteriul 1: nota de la disciplina limba română , obținută la examenul de bacalaureat;
  • Criteriul 2: nota de la proba a treia scrisă, diferită de disciplina limba română, obținută la examenul de bacalaureat.;

În situația lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.