Confirmare loc

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI – iulie 2021

Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face online, prin intermediul platformei de înscriere și obligatoriu prin depunerea dosarului în original la Decanatul Facultății unde este admis, în perioada prevăzută în calendar.

Candidatul admis la buget sau taxă, la unul din programele de studii din cadrul universității, se va loga în platforma de înscriere, va intra în contul creat la înscriere, unde va confirma locul obținut, va lua la cunoștință despre prevederile contractului de studii și va achita taxa de înmatriculare și, dacă este cazul, prima rata din taxa de școlarizare.

Depunerea dosarului în original se face la Decanatul Facultății unde este admis, după confirmarea locului în platforma de înscriere, în perioada prevăzută în calendar.

Dosarul va conține obligatoriu următoarele acte, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii:

–  contractul de studii  care se va completa la Decanatul facultății în momentul depunerii dosarului;

– fișa de înscriere listată la finalizarea înscrierii on-line;

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată pentru cei care sunt studenți ai altei facultăți și o copie simplă; 

–  atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în original, în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate și în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);

– foaia matricolă în original sau adeverinţă echivalentă acesteia sau copie legalizată și o copie simplă 

– certificatul de naştere, original și copie simplă;

– act de identitate, original și copie simplă; Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie scanată) și buletin/ carte de identitate care atestă domiciliul stabil (copie scanată)

– adeverinţa medicală;

– 2 fotografii tip buletin de identitate;

– declarația de consimțământ completată și semnată; 

 două dosare plic;

 pentru absolvenții de liceu din promoții anterioaredeclarație notarială pe proprie răspundere ca nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât si tipul acesteia. 

Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.