Conținut Dosar

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU TOȚI CANDIDAȚII

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere în anul I pentru toate programele de studii, se va face în perioada 13 iulie 2020, orele 8.00 – 22 iulie 2020, orele 12.00 prin intermediul portalului de înscriere online (24h din 24h) accesibil și de pe pagina principală a site-ului universității: www.umfst.ro.

Pentru candidații care întâmpină dificultăți în utilizarea portalului, va fi disponibil un Call Center, număr de accesare 0265208948, la care candidații pot apela pentru lămuriri, în zilele lucrătoare din perioada 13 – 22 iulie 2020, între orele 9,00 – 13,00.

Candidaţii – cetăţeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE vor trimite obligatoriu la sediul universității, pe lângă înscrierea online, dosarele constituite conform indicațiilor postate pe site la secțiunea Admitere 2020.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa datele solicitate de formularul online și vor încărca obligatoriu următoarele documente scanate:

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.  Pentru absolvenții de liceu din promoția curentă este valabilă și copia scanată a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute) eliberată de liceu, cu semnătura directorului și cu ștampilă rotundă. În caz de reușită, candidații din această categorie se obligă să aducă diploma de bacalaureat în original până la data stabilită prin contract. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenul stabilit prin contract, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat și neînmatricularea în facultate. Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate și în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);

certificatul de naştere;

actul de identitate;

adeverinţa medicală tip -Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe;

În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată);  în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;

examen psihiatric de la medicul de specialitate (doar pentru candidații de la programele de studii din domeniul Sănătate), din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau programul de studiu la care candidează;

fotografia candidatului în format electronic;

dovada achitării taxei de înscriere dacă aceasta nu a fost achitată online;

acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere: 

  • copii legalizate după certificatul/ certificatele de deces ale părinţilor, adeverinţe/documente din care să rezulte proveniența de la casa de copii sau din plasament familial;
  • adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
  • adeverință de angajat pentru personalul nedidactic din UMFST Tîrgu Mureș;

declarația de consimțământ completată și semnată (descărcată din platforma de înscriere).

Recomandăm candidaților ca înainte de a începe procedura de înscriere online, să aibă la dispoziție documentele sus amintite în format *.pdf sau *.jpg, mărimea maximă 2 MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii.

Taxa de înscriere la examen este: 200 lei.

Achitarea taxei se poate face:

  1. online, prin intermediul portalului de înscriere
  2. direct, la Casieria universității în intervalul 13 – 21 iulie 2020 între orele 8,00 – 14,00
  3. prin virament bancar (nu se acceptă mandate poștal) în contul:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade” (U.M.F.S.T.) Tg. Mureş  

Str. Gh. Marinescu Nr.38,

Judeţul Mureş, Cod poştal 540142                                         

CF 4322742    

CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX

TREZORERIA TG. MURES

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMFST Tîrgu Mureș.

La finalizarea înscrierii online, candidații își vor lista fișa de înscriere pentru verificare și legitimația de concurs. Legitimațiile tipărite de candidați vor fi obligatorii pentru admiterea în sala de concurs, împreună cu actul de identitate.

Probele scrise la programele care au prevăzute aceste probe, se vor desfăşura conform calendarului afișat.

Toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri, atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe baza buletinului de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naştere să fie înscris (în paranteză) şi numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătoreşti de schimbare a numelui ori prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui, sau după caz, a mamei.

Pentru informarea candidaţilor se va afişa numărul de locuri pe facultăţi şi programe de studii precum şi dinamica zilnică a înscrierilor candidaţilor, pe fiecare program.

După încheierea definitivă a înscrierii, se vor întocmi listele nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordinea alfabetică şi vor fi afişate pe site-ul universității și la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei, pe tabele tip, care vor cuprinde facultatea, programul de studiu, probe de concurs, limba în care susţin probele şi repartizarea pe sălile de concurs. Orice sesizare a candidaţilor privind existenţa unor inexactităţi a datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea probei, cu aprobarea Rectorului.

IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI – iulie 2020

Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face doar online, prin intermediul platformei de înscriere.

Candidatul admis la buget sau taxă, la unul din programele de studii din cadrul universității, se va loga în platforma de înscriere, va intra în contul creat la înscriere, unde va confirma locul obținut, va lua la cunoștință despre prevederile contractului de studii și va achita taxa de înmatriculare (100 lei) și, dacă este cazul, prima rata din taxa de școlarizare.

Dosarul fizic, se va depune la Decanatul fiecarei facultăți în intervalul 1 septembrie – 14 septembrie 2020. Acesta va conține obligatoriu următoarele acte, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii:

– contractul de studii completat, în 2 exemplare, descărcat din platforma de înscriere sau de pe site-ul universității de la secțiunea Admitere 2020, pentru programul de studii la care a fost admis.

– fișa de înscriere listată la finalizarea înscrierii on-line;

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată pentru cei care sunt studenți ai altei facultăți și o copie simplă;

– atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în original, în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate și în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);

foaia matricolă în original sau adeverinţa echivalentă acesteia (cu mediile anilor de liceu) sau copie legalizată și o copie simplă;

– certificatul de naştere, original și copie simplă;

– act de identitate, original și copie simplă; Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie scanată) și buletin/ carte de identitate care atestă domiciliul stabil (copie scanată)

– adeverinţa medicală;

– dovada examenului psihiatric de la medicul de specialitate, pentru programele din domeniul Sănătate;

– 2 fotografii tip buletin de identitate;

declarația de consimțământ completată și semnată;

– două dosare plic;

– pentru absolvenții de liceu din promoții anterioare, declarație notarială pe proprie răspundere ca nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât și tipul acesteia.

Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.