A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

A Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemre való beiratkozásra 2020 július 13 8:00 és 2020 július 22 12:00 óra között van lehetőség, a https://admitere.umfst.ro/ honlapon keresztül. Ez az oldal elérhető az egyetem honlapjáról is (www.umfst.ro).

Azoknak a jelölteknek, akiknek nehézségeik akadnak a portál használatával, a 0265208948 telefonszámon elérhető ügyfélszolgálat segíthet, amelyhez a jelöltek bátran fordulhatnak a pontosabb tájékoztatásért, valamint a felmerülő problémák tisztázásáért 2020. július 13 és 21 között, a 9.00–13.00 időintervallumban, július 22.-én 9.00-12 óra között.

A jelentkezők – amelyek az Európai Unió (UE) vagy Délkelet Európa (SEE) tagállamainak állampolgárai – az online regisztráción kívül kötelesek elküldeni az egyetem székhelyére az egyetem honlapjának a Felvételi 2020 alrészén (Admitere2020)  közzétett utasítások szerint létrehozott jelentkezési dossziékat.

https://www.umfst.ro/fileadmin/admitere/admitere2020/rom_pret/Informatii_cetatenii_straini_2020.pdf

A felvételire való jelentkezéshez a jelöltek kötelesek kitölteni az online űrlap által kért adatokat, és feltölteni a következő digitalizált/beszkennelt dokumentumokat:

 • érettségi diploma vagy azzal egyenértékű oklevél (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta);

Idén érettségizett hallgatók számára érvényes a középiskola által kibocsátott érettségi vizsga sikeres letétele bizonylatának szkennelt változata is (az érettségi vizsga átlagának és a vizsgák során elért jegyeknek a feltüntetésével), rajta az igazgató aláírásával és a líceum kerek pecsétjével. Amennyiben a hallgató felvételt nyer az egyetemre, kötelező lesz az érettségi diploma eredeti változatának bemutatása az egyetemen, a szerződés által meghatározott időpontig. Amennyiben az érettségi bizonyítvány eredetijének bemutatása a szerződésben megállapított határidőn belül nem történik meg a felvételt nyert jelölt kizárólagos hibájának köszönhetően, az a jelöltnek az állami költségvetésből finanszírozott hely elvesztéséhez és a felvételből való kizáráshoz vezet. Az érettségi  diplomán kívül érvényes még a CNRED által kibocsátott Egyenértékűségi Igazolás is, amely elismeri a külföldön szerzett oklevelet a román állampolgárok vagy az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai esetén, akik külföldön szerezték érettségi oklevelüket

 • születési anyakönyvi kivonat/keresztlevél (certificatul de naştere);
 • személyazonossági igazolvány (actul de identitate);
 • orvosi igazolás (adeverinţa medicală tip)

Az orvosi igazolványokat a családorvos/háziorvos vagy az iskolai orvos bocsátja ki. A krónikus betegséggel rendelkező jelöltek bemutatják azokat az orvosi igazolásokat, amelyeket a iskolai és szakmai orientációjú megyei orvosi bizottságok hagytak jóvá a betegségek kifejezett meghatározásával, az Egészségügyi Minisztériumnak a 427/1976 rendelete értelmében. Ezen betegségek bejelentésének elmulasztása a megfelelő következményekkel jár;

Kivételesen, a külföldi állampolgárok és a nem Romániában élő román nemzetiségűek az online regisztrációs eljárás során mellékelik az orvosi igazolást (egy széles körben elterjedt nemzetközi nyelven megfogalmazott és román nyelvre hitelesített formában lefordított igazolást), amely igazolja, hogy a tanulmányokba beiratkozó személy nem szenved fertőző betegségektől, illetve nem rendelkezik olyan problémákkal amely összeegyeztethetetlenek a jövőbeli szakmájával. Ezen igazolás megemlíti a jelölt esetleges betegségeinek előzményeit, ideértve a krónikus betegségeit és a SARS-CoV 2-fertőzéssel kapcsolatos eseteket (szkennelt másolat); Amennyiben a jelölt fizikai jelenléte szükséges a felvételi tesztek során, a jelölteket tájékoztatni kell arról, hogy a vizsga időpontja előtt legtöbb 3-4 nappal elvégzett negatív COVID19 teszt szükséges. Az OMEC 4259, 2020. május 15-i rendelkezéseknek megfelelően az országon kívüli jelölteknek be kell nyújtaniuk egy önnyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy eleget tettek az elszigetelési / karanténrendszer szabályainak, és hogy nem álltak szoros kapcsolatban az elmúlt 14 napban olyan egyénekkel, akik igazoltan SARS-CoV 2-fertőzöttek;

 • szakorvos által végzett pszichiátriai vizsgálat (examen psihiatric de la medicul de specialitate) (csak az egészségügy területéhez kapcsolódó tanulmányi programok leendő hallgatói számára), amely bizonyítja, hogy a jelölt alkalmas a pályázni kívánt profilra vagy tanulmányi programra;
 • a jelölt fotója digitális formában (fotografia candidatului în format electronic);
 • a regisztrációs díj befizetésének igazolása, amennyiben azt nem fizették be online (dovada achitării taxei de înscriere dacă aceasta nu a fost achitată online);
 • a regisztrációs díj befizetése alóli mentesség iránti kérelmet igazoló dokumentumok (acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere)

– a szülők elhalálozását igazoló dokumentum hitelesített másolata;

– árvaházban vagy családi elhelyezésben való nevelkedést igazoló dokumentum hitelesített másolata;

– a jelölt tanár vagy segítő tanár státusát igazoló igazolás, függetlenül attól, hogy aktív vagy nyugdíjas;

– igazolás a Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemmel való alkalmazotti státuszról a nem oktató munkaviszonnyal rendelkezők számára;

 • kitöltött és aláírt hozzájárulási nyilatkozat (declarația de consimțământ completată și semnată) (letölthető a regisztrációs platformról).

Javasoljuk, hogy a jelöltek az online regisztráció megkezdése előtt rendelkezzenek a fent említett dokumentumok * .pdf vagy * .jpg formátumú változatával, amelyek maximális mérete 2 MB, hogy a regisztrációkor feltölthessék a portálra.


A vizsga regisztrációs díja: 200 lei.


A regisztrációs díjat az alábbi módokon lehet kifizetni:

1. online, a regisztrációs portálon keresztül

2. közvetlenül az Egyetemi Pénztárban, 2020. július 13. és 21. között, 8.00-14.00 időintervallumban

3. banki átutalással (postai megrendeléseket nem fogadunk el) az egyetem számlájára:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade” (U.M.F.S.T.) Tg. Mureş  

Str. Gh. Marinescu Nr.38,

Judeţul Mureş, Cod poştal 540142

CF 4322742

                        CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX

                        TREZORERIA TG. MURES

A jelölt mentesül a beiratkozási díj megfizetése alól, amennyiben mindkét szülője elhalálozott, vagy árvaházban/családi elhelyezésben nevelkedett. Ezen kívül mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól a tanárok vagy tanári segítők gyerekei függetlenül attól, hogy a szülők/szülő jelenleg nyugdíjas-e vagy sem (legalább egy szülő legyen oktató vagy segédoktató), valamint a Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem alkalmazottainak gyerekei.

Az online regisztráció befejezése után a jelöltek kinyomtatják a regisztrációs űrlapot (az adatok ellenőrzéséhez) és a felvételi vizsgán való részvételi igazolványt. A jelöltek a felvételi vizsga során a terembe csak a kinyomtatott felvételi vizsgán való részvételi igazolvánnyal, valamint a személyi igazolvány felmutatásával léphetnek be.

Az írásbeli vizsgára azon tanulmányok esetében, ahol ez elő volt írva a kifüggesztett ütemterv szerint kerül sor.

Minden jelöltet, ideértve a házas jelölteket is, a születési anyakönyvi kivonatban megadott néven  nevezzenek be a felvételi vizsgára.

A jelöltek tájékoztatása érdekében megjelenik a karokon és a tanulmányi programokon belüli helyek száma, valamint a jelöltek regisztrációjának napi dinamikája az egyes programokon.

A regisztráció végleges befejezése után a regisztrált jelöltek ábécé sorrendben rendezett névlistáit összeállítják, és közzéteszik az egyetem weboldalán és egy látható helyen. A jelöltek nevei legalább 24 órával a felvételi teszt megkezdése előtt megjelennek egy szabványos táblán, amely tartalmazza a kart, a tanulmányi programot, a vizsgák tantárgyait, a vizsgák nyelvét, valamint a jelöltek terembeosztását. A közzétett táblázatokban a jelöltekkel kapcsolatosan megadott adatok pontatlanságáról bármilyen értesítést azonnal ellenőrizni kell, és a szükséges javításokat közvetlenül a Rektor jóváhagyásával, és legkésőbb 3 órával a teszt kezdete előtt megjelenő listákon végre kell hajtani.

FONTOS INFORMÁCIÓ A FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK SZÁMÁRA – JÚLIUS 2020

A jelöltek felvételét csak online erősítik meg, amelyre a regisztrációs platformon keresztül kerül sor.

Az egyetem egyik tanulmányi programjának ingyenes vagy térítéses helyére felvett jelölt be kell jelentkezzen a regisztrációs platformon, belépve a regisztrációkor létrehozott számlára, ahol megerősíti a megszerzett helyet, elolvassa a tanulmányi szerződés rendelkezéseit és kifizeti a regisztrációs díjat (100 lej), valamint térítéses hely esetén a tandíj első részletét.

A jelentkezési dosszié fizikai példányát 2020. szeptember 1. és szeptember 14. között nyújtják be az egyes karok dékáni hivatalához. A dosszié az alábbi dokumentumokat tartalmazza, amelyeknek azonosnak kell lenniük a regisztrációkor a portálon feltöltött dokumentumokkal:

 • a kitöltött tanulmányi szerződés (contractul de studii) 2 példányban (ez letölthető a regisztrációs platformról vagy az egyetem weboldaláról az Admitere 2020 aloldalról) azon tanulmányi programhoz, amelyre a jelölt felvételt nyert.
 • az online regisztráció végén kinyomtatott regisztrációs űrlap (fișa de înscriere);
 • érettségi oklevél vagy azzal egyenértékű dokumentum (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta), eredeti vagy hiteles másolatban azok számára, akik egy másik kar hallgatói, és egy egyszerű fénymásolt példány;
 • a CNRED által kibocsátott Egyenértékűségi Igazolás (atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în original) abban az esetben, ha a jelölt román állampolgár vagy az Európai Unió tagállamainak állampolgára vagy az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak állampolgára és külföldön szerezte érettségi oklevelét;
 • a líceumi eredményeket összegző dokumentum (foaie matricolă)  vagy azzal egyenértékű igazolás (a középiskolai évek átlagával együtt) eredeti változata vagy hiteles másolata és egy egyszerű fénymásolt példány;
 • az születési anyakönyvi kivonat eredeti és egyszerű fénymásolt példánya (certificatul de naştere, original și copie simplă);
 • a személyi igazolvány eredeti és egyszerű fénymásolt példánya (act de identitate, original și copie simplă); Külföldi állampolgár és / vagy egy román állampolgár útlevele, amelynek állandó lakóhelye külföldön van (szkennelt másolat), és az állandó igazolást igazoló személyi igazolvány / igazolás (szkennelt másolat)
 • orvosi igazolás (adeverinţa medicală);
 • szakorvos által kiállított pszichiátriai vizsgálat igazolása (dovada examenului psihiatric de la medicul de specialitate) az egészségügyi tanulmányi programokra jelentkezők esetében;
 • 2 személyi igazolvány fotó (2 fotografii tip buletin de identitate);
 • a kitöltött és aláírt hozzájárulási nyilatkozat (declarația de consimțământ completată și semnată);
 • két boríték (plic) dosszié (două dosare plic);
 • az ezelőtti években középiskolát végzettek számára egy közjegyző előtt, saját felelősségre kitöltött nyilatkozat (pentru absolvenții de liceu din promoții anterioare, declarație notarială pe proprie răspundere) szükséges arról, hogy nem vett részt még eddig egyetemi képzésben, vagy ha igen, akkor egy igazolás az egyetemtől ahol a jelölt hallgató volt vagy befejezett egy tanulmányi képzést. Az igazolás kitér arra, hogy a jelölt hány évet végzett el térítésmentes formában, valamint térítésesen, valamint, hogy a jelölt rendelkezett-e ösztöndíjjal, megadva annak típusát.

A beszkennelt és az eredeti dokumentumok közötti bármilyen eltérés hamis nyilatkozatnak minősül, és a felvételi során elnyert hely elveszítéséhez vezet.