Iratkozással kapcsolatos tudnivalók

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

VALAMENNYI JELENTKEZŐRE ÉRVÉNYES BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK

A felvételi vizsgára történő beiratkozás július 16.-án 8:00 órától  július 21, 12:00 óráig on-line formában  (24/24 óra) történik, kizárólag a beiratkozásra kialakított admitere.umfst.ro online platformon keresztül.

Azon jelentkezők akik az Európai Unió (UE), az Európai Gazdasági Térség (SEE) és a Svájci Államszövetség (CE) tagállamainak állampolgárai, az online regisztráción kívül kötelesek elküldeni az egyetem székhelyére az egyetem honlapjának a Felvételi 2022 rovatában (Admitere 2022)  közzétett utasítások szerint összeállított jelentkezési dossziékat.

A felvételire való jelentkezéshez a jelöltek kötelesek kitölteni az online jelentkezési űrlapon kért adatokat, és feltölteni a következő digitalizált/beszkennelt dokumentumokat:

 • érettségi diploma, vagy az ezzel egyenértékű diploma (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta). A 2022-ben érettségizettek esetében érvényes a tanintézet által kiállított, kerekpecséttel és igazgatói aláírással ellátott érettségi igazolvány szkennelt másolata  rajta az érettségin elért végső érdemjegy valamint az érettségi tantárgyak részjegyeinek feltüntetésével (copia scanată a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaurea cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute). Ezen csoportba tartozó jelentkezők egy sikeres felvételi esetén kötelesek az eredeti okiratot benyújtani az illető kar Dékáni Hivatalába a felvételi kalendáriumában megjelölt periódusban. Az eredeti érettségi diploma benyújtásának az elmúlasztása a felvételt nyert jelölt kizárólagos hibájának köszönhetően az állami költségvetésből finanszírozott hely következményes elvesztéséhez és a beiskolázás elmaradásához vezet. Azon jelentkezők esetében akik külföldön szerezték érettségi oklevelüket érvényes a CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) által kibocsátott Egyenértékűségi Igazolás, amely elismeri a külföldön szerzett oklevelet a román állampolgárok vagy az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai esetében. 
 • tanulmányi törzskönyv (foaia matricolă) vagy a 2022-ben végzettek esetében a

tanintézet által (ahol a jelentkező a középiskolai tanulmányait végezte) kiállított egyenértékűségi igazolás (Adeverință echivalenta acesteia), amely tanusítja az elvégzett IX-XI osztály eredményeit, valamint a választott szak szempontjából releváns tantárgy jegyeinek átlagát (IX-X vagy IX-XI osztály). A tanulmányi törzskönyv /egyenértékűségi igazolás csak a 3 és 4 éves képzési szakok esetében szükséges (kivételt képez a Testnevelés és Sport). Az e csoportba tartozó jelentkezők a felvétel esetén kötelesek az eredeti tanulmányi törzskönyvet benyújtani az illető kar Dékáni Hivatalába a felvételi kalendáriumábanmegjelölt periódusban. Amennyiben az eredeti okirat benyújtásának az elmúlasztása a kijelölt periódusban a felvételt nyert jelölt kizárólagos hibájának köszönhetően történik,  az állami költségvetésből finanszírozott hely  következményes elvesztéséhez és a beiskolázás elmaradásához vezet.

 • születési anyakönyvi kivonat/keresztlevél (certificatul de naştere);
 • személyazonossági igazolvány (actul de identitate);
 • orvosi igazolás (adeverinţa medicală tip). Az orvosi igazolványokat a családorvos vagy az iskolai orvos bocsátja ki. Kivételesen, a külföldi állampolgárok és a nem Romániában élő román nemzetiségűek az online regisztrációs eljárás során mellékelik az orvosi igazolást (egy széles körben elterjedt nemzetközi nyelven megfogalmazott és román nyelvre hitelesített formában lefordított igazolást), amely igazolja, hogy a tanulmányokba beiratkozó személy nem szenved fertőző, valamint a  jövőbeli szakmájával összeegyeztethetetlen betegségekben. Ezen igazolásban ugyanakkor szerepelnie kell  a jelölt esetleges kórelőzményeinek, beleeértve a krónikus betegségeit is (szkennelt másolat).
 • szakorvos által végzett pszichiátriai vizsgálat (examen psihiatric de la medicul de specialitate) (csak az egészségügy területéhez kapcsolódó 6 és 5 éves tanulmányi programokra pályázó hallgatók számára), amely bizonyítja, hogy a jelölt alkalmas a megpályázandó képzésre vagy tanulmányi programra;
 • A roma nemzetiségűek  képviseleti szervezetei által kiállított, aláírt és lepecsételt, a jelölt ezen etnikumhoz való tartozását igazoló  ajánlás (recomandare) roma nemzetiségnek szánt helyekre jelentkezők esetében. 
 • a jelölt fotója digitális formában (fotografia candidatului în format electronic);
 • a regisztrációs díj befizetésének igazolása, amennyiben nem online fizetés történt (dovada achitării taxei de înscriere dacă aceasta nu a fost achitată online);
 • a beiratkozási díj befizetése alóli mentességre irányuló kérelmet igazoló dokumentumok (acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere)

– a szülők elhalálozását igazoló dokumentum hitelesített másolata,  árvaházban vagy családi elhelyezésben való nevelkedést igazoló dokumentum hitelesített másolata;

– a jelölt szüleinek oktató vagy oktatói segédszemélyzet státuszát bizonyító igazolás, függetlenül attól, hogy aktív vagy nyugdíjas;

– nem oktatói alkalmazottak esetében  igazolás a szülő Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemmel való munkaviszonyról;

 • kitöltött és aláírt hozzájárulási nyilatkozat (declarația de consimțământ completată și semnată) (itt letölthető a regisztrációs platformról).

A zökkenőmentes feltöltés érdekében javasoljuk, hogy a jelöltek az online regisztráció megkezdése előtt rendelkezzenek a fent említett dokumentumok * .pdf vagy * .jpg formátumú változatával (meg nem haladva a 2 MB-ot) 

A vizsga beiratkozási díja: 200 lej


A díj kifizethető:

 • 1. online, a regisztrációs portálon keresztül
 • 2. közvetlenül az Egyetemi Pénztárban (Piața Mărăști, nr. 15, földszint) 2022 július 18 és 20 között 8.00-14.00 óra időintervallumban
 • 3. banki átutalással (postai megrendeléseket nem fogadunk el) az egyetem számlájára:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade” (U.M.F.S.T.) Tg.Mureş   

Str.Gh.Marinescu Nr.38, 

Judeţul Mureş, Cod poştal 540142                                          

CF 4322742     

CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX

TREZORERIA TG. MURES

A jelölt mentesül a beiratkozási díj befizetése alól, amennyiben mindkét szülője elhalálozott, vagy árvaházban/családi elhelyezésben nevelkedett. Ezen kívül mentesülnek a beiratkozási alól a tanárok vagy okatói segédszemélyzet gyermekei függetlenül attól, hogy a szülők/szülő jelenleg nyugdíjas-e vagy sem, (legalább egy szülő legyen oktató vagy segédoktató), tanügyi alkalmazottak árvái, valamint a Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem nem oktatói alkalmazottainak gyermekei.

Az online regisztráció befejezése után az adatok ellenőrzésése érdekében a jelöltek kinyomtatják a beiratkozási űrlapot (fișă de înscriere) valamint a felvételi vizsgán való részvételi igazolványt(legitimația de concurs)

Ezen dokumentumok kinyomtatása kötelező. A jelöltek belépése a terembe csak a kinyomtatott beiratkozási űrlap, a részvételi igazolvány valamint a személyi igazolvány felmutatása után lehetséges. 

Minden jelölt, ideértve a házas jelölteket is, a felvételi vizsgára a születési anyakönyvi kivonatban bejegyzett néven  kell hogy benevezzenek. A félreértések elkerülése végett a felvételizőnek a személyi igazolvány alapján történő azonosításakor ajánlott, hogy a személyi igazolványában szereplő név mellett zárójelben szerepeljen a házasságlevélben, örökbefogadási  bizonyítványban, valamint névváltoztatás esetén a birósági határozatban szerepelő név, az apa, esetenként az anya kezdőbetűjével. 

A jelöltek tájékoztatása érdekében a különböző karokon és a tanulmányi programokon belüli a helyek számát, valamint a jelöltek regisztrációjának napi dinamikáját kifüggesztik.

A regisztráció végleges befejezése után a regisztrált jelöltek ábécé sorrendben rendezett névlistáit összeállítják, és az egyetem weboldalán valamint egy erre kijelölt (látható) helyen közzéteszik. A jelöltek névsora legkevesebb 24 órával a felvételi vizsga megkezdése előtt megjelenik egy szabványos táblán, amely tartalmazza a kart, a tanulmányi programot, a vizsgák tantárgyait, a vizsgák nyelvét, valamint a vizsgatermek megjelölését minden jelentkező számára. A táblázatokban szerepelő adatok helyességét a jelöltek ellenőrizik, a pontatlanságokkall kapcsolatos észrevételeket azonnal jelentik az adatok kiigazítása érdekében. A szükséges javítások a vizsga előtt legkésőbb 3 órával és rektori jóváhagyással történnek. 

A FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK SZÁMÁRA KÖZZÉTETT FONTOS INFORMÁCIÓK– 2022 JÚLIUS 

A felvett jelöltek  a helyük  megerősítésére, a felvételi kalendáriumában meghatározott periódusban, a regisztrációs platformot használják (online), amelyet kötelezően a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányának benyújtása (dosar in original) követ az illető kar Dékáni Hivatalába

Az egyetem egyik tanulmányi programjának ingyenes vagy térítéses helyére felvett jelölt be kell hogy jelentkezzen a regisztrációs platformon belépve a regisztrációkor létrehozott adatlapra, ahol megerősíti a megszerzett helyet, elolvassa a tanulmányi szerződés rendelkezéseit és kifizeti a beiskolázási díjat (taxa de inmatriculare), valamint térítéses hely esetén a tandíj első részletét. Az eredeti dokumentumokat tartalmazó  dosszié benyújtása az egyes karok Dékáni Hivatalába a felvételi kalendáriumában meghatározott periódusban történik. 

A dossziénak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, ezeknek azonosnak kell lenniük a regisztrációkor a portálon feltöltött dokumentumokkal: 

 • a kitöltött tanulmányi szerződés (contractul de studii). Ennek a kitöltése a Dékáni Hivatalában történik leadás ideje alatt. 
 • az online regisztráció végén kinyomtatott regisztrációs űrlap (fișa de înscriere);
 • érettségi oklevél vagy azzal egyenértékű dokumentum (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta), eredeti példány vagy ennek a  hitelesített másolata azok esetében, akik egy másik kar hallgatói, valamint egy egyszerű fénymásolt példány;
 • a CNRED által kibocsátott Egyenértékűségi Igazolás (atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în original) abban az esetben, ha a jelölt román állampolgár vagy az Európai Unió tagállamainak állampolgára vagy az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak állampolgára és külföldön szerezte érettségi oklevelét;
 • a tanulmányi törzskönyv (foaie matricolă)  vagy azzal egyenértékű igazolás (a középiskolai évek átlagával együtt) eredeti változata vagy hiteles másolata, valamint egy egyszerű fénymásolt példány; 
 • a születési anyakönyvi kivonat eredeti és egy egyszerű fénymásolt példánya (certificatul de naştere, original și copie simplă)
 • a személyi igazolvány eredeti és egy egyszerű fénymásolt példánya (act de identitate, original și copie simplă); Külföldi állampolgár és / vagy egy román állampolgár útlevele, ha állandó lakóhelye külföldön van (szkennelt másolat), és az állandó lakhelyet igazoló személyi igazolvány / igazolás (szkennelt másolat)
 • orvosi igazolás (adeverinţa medicală);
 • szakorvos által kiállított pszichiátriai vizsgálat igazolása (dovada examenului psihiatric de la medicul de specialitate) az egészségügyi 6 és 5 éves tanulmányi programokra jelentkezők esetében; 
 • a roma nemzetiségűek  képviseleti szervezetei által kiállított, aláírt és lepecsételt, a jelölt ezen etnikumhoz való tartozását igazoló  ajánlás (recomandare) roma nemzetiségnek szánt helyekre jelentkezők esetében. 
 • két (2),  személyi igazolvány típusú fotó (2 fotografii tip buletin de identitate)
 • a kitöltött és aláírt hozzájárulási nyilatkozat (declarația de consimțământ completată și semnată)
 • két boríték (plic) dosszié (două dosare plic)
 • az ezelőtti években középiskolát végzettek számára egy közjegyző előtt, saját felelősségre kitöltött nyilatkozat (pentru absolvenții de liceu din promoții anterioare, declarație notarială pe proprie răspundere) szükséges arról, hogy nem vett részt még eddig egyetemi képzésben, vagy ha igen, akkor egy igazolás az egyetemtől ahol a jelölt hallgató volt vagy befejezett egy tanulmányi képzést. Az igazolás kitér arra, hogy a jelölt hány évet végzett el térítésmentes formában, valamint térítésesen, illetve, hogy a jelölt rendelkezett-e ösztöndíjjal, ha  igen, megadva annak típusát.

A beszkennelt és az eredeti dokumentumok közötti bármilyen eltérés hamis nyilatkozatnak minősül, és a felvételi során elnyert hely elveszítéséhez vezet.