Informații admitere 2020

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

CONDIȚII DE ADMITERE – STUDII DE LICENȚĂ

Înscrierea candidaților la concursul de admitere în anul I, se face exclusiv prin intermediul platformei de înscriere on-line.

La concurs se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul M.E.N., înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor.

La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E.N.

CRITERII DE SELECȚIE – STUDII DE LICENȚĂ:

Media generală a examenului de bacalaureat 100%

În caz de medie egală, departajarea la toate programele de studii de licenţă ale Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației, se va face astfel:

  • Criteriul 1: nota de la disciplina Matematică, obținută la examenul de bacalaureat;
  • Criteriul 2: nota de la proba a treia scrisă, diferită de disciplinele Limba și literatura română și Matematică, obținută la examenul de bacalaureat.;

În situația lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.