Documente necesare

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

  • Adeverință de la instituția unde candidatul a urmat/urmează studiile liceale care indică media notelor anilor de studiu din clasele IX-XI și media notelor anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniului de admitere, din clasele IX-X sau IX-XI sau foaie matricolă față verso;
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenții de liceu ai promoțiilor anterioare anului 2021;
  • Adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu. Candidații cu afecțiuni cronice îşi vor viza adeverinţa eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare;
  • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate de cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene potrivit Capitolul III, art. 12 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență UMFST-REG-16;
  • Copie după certificatul de naștere;
  • Copie după un act de identitate în termen de valabilitate (Carte de identitate sau Pașaport);
  • O fotografie a candidatului în format electronic;
  • Dovada achitării taxei de înscriere;se achită on-line sau on-site la casieria universității, iar o copie scanată a chitanței se încarcă pe platforma de înscriere on-line.