Înscriere

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

 • La preadmitere se pot înscrie cei ce doresc sa urmeze programele de studii cu durată de 3 și 4 ani ale facultăților: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere ”Petru Maior”, Economie și Drept. 
 • Se pot înscrie în procesul de preadmitere candidații aflați în ultim an de liceu (clasa a XII-a) care urmează să susțină examenul de bacalaureat în anul în curs, candidații care dețin diploma de bacalaureat din anii anteriori și candidații care dețin o diplomă de licență și care doresc să urmeze o a doua facultate.
 • Înscrierea candidaților se face exclusiv pe platforma de înscriere on-line dedicată preadmiterii: admitere.umfst.ro.
 • Taxa de înscriere, de 200 lei, se achita: ONLINE (pe platforma de înscriere), LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII (Piața Mărășești nr. 15 intre orele 8:00 – 14:00), PRIN VIRAMENT BANCAR (Trezoreria Tirgu Mureş) catre: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Str.Gh.Marinescu Nr.38, Tg Mures, 540139 CF 4322742 CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX.
  • Sunt scutiți de plata taxei de înscriere (nu și de plata taxei de rezervare respectiv taxa de înmatriculare) candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat, precum și copii orfanii de un părinte care a activat în sistemul de învățământ. Mai beneficiază de scutire de taxă și copiii personalului nedidactic din UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș.

Documente necesare:

Înainte de a începe procedura de înscriere on-line, candidații vor pregăti documentele mai jos enumerate în format PDF sau JPG cu mărimea maximă 2MB pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii

 • Foaie matricolă față verso sau adeverință de la instituția unde candidatul a urmat/urmează studiile liceale care indică media notelor anilor de studiu din clasele IX-XI și media notelor anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniului de admitere, din clasele IX-X sau IX-XI;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (se va încărca de toți candidații indiferent de anul absolvirii doar în perioada stabilită conform calendarului: 4 iulie ora 8:00 – 7 iulie 2022 ora 12:00);
 • Adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu. Candidații cu afecțiuni cronice îşi vor viza adeverinţa eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate de cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene potrivit Capitolul III, art. 12 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență UMFST-REG-16;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după un act de identitate în termen de valabilitate (Carte de identitate sau Pașaport);
 • O fotografie a candidatului în format electronic;
 • Dovada achitării taxei de înscriere; se achită on-line sau on-site la casieria universității sau prin virament bancar, iar o copie scanată a chitanței (de la casieria universității sau dovada plății prin virament bancar) se încarcă pe platforma de înscriere on-line;
 • Declarația de consimțământ (GDPR) completată și semnată (descărcată din platforma de înscriere).