Informații Înscriere

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU TOȚI CANDIDAȚII

Înscrierea candidaților la concursul de admitere în anul I se va face în perioada 16 iulie 2022, orele 8:00 – 21 iulie 2022, orele 12:00 prin intermediul portalului de înscriere online admitere.umfst.ro (24h din 24h).

Candidații – cetățeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE vor trimite obligatoriu la sediul universității, pe lângă înscrierea online, dosarele constituite conform indicațiilor postate pe site la secțiunea Admitere 2022.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa datele solicitate de formularul online și vor încărca obligatoriu următoarele documente scanate:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Pentru absolvenții de liceu din promoția curentă este valabilă și copia scanată a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute) eliberată de liceu, cu semnătura directorului și cu ștampilă rotundă. În caz de reușită, candidații din această categorie se obligă să aducă diploma de bacalaureat în original la Decanatul Facultății unde este admis, în perioada prevăzută în calendarul de admitere. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenul stabilit, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat și neînmatricularea în facultate. Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate și în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
 • foaia matricolă sau în cazul absolvenților de liceu din promoția curentă o adeverință echivalentă acesteia de la instituția unde candidatul a urmat studiile liceale care indică media notelor anilor de studiu din clasele IX-XI și media notelor anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere, din clasele IX-X sau IX-XI. Foaia matricolă/adeverința echivalentă acesteia este necesară doar pentru înscrierea la programele de studii de 3 sau 4 ani din cadrul Universității (excepție programul de studii Educație fizică și sportivă). În caz de reușită, candidații din această categorie se obligă să aducă foaia matricolă în original la Decanatul Facultății unde este admis, în perioada prevăzută în calendarul de admitere. Neprezentarea foii matricole, în original, în termenul stabilit, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat și neînmatricularea în facultate.
 • certificatul de naștere;
 • actul de identitate
 • adeverința medicală tip – Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar; În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice (copie scanată); 
 • examen psihiatric de la medicul de specialitate (doar pentru candidații de la programele de studii de 6 sau 5 ani din domeniul Sănătate), din care să rezulte că sunt apți pentru profilul sau programul de studiu la care candidează;
 • recomandare, eliberată de către o organizație legală a etniei romă (semnată și ștampilată), care atestă apartenența candidatului la această etnie, în cazul candidaților ce se înscriu pentru locurile destinate etniei romă;
 • fotografia candidatului în format electronic;
 • dovada achitării taxei de înscriere dacă aceasta nu a fost achitată online;
 • acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere:   
  • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, adeverinţe/ documente din care să rezulte proveniența de la casa de copii sau din plasament familial;
  • adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
  • adeverință de angajat pentru personalul nedidactic din UMFST Tg. Mureș;
 • declarația de consimțământ completată și semnată (descărcată aici sau din platforma de înscriere).    

Recomandăm candidaților ca înainte de a începe procedura de înscriere online, să aibă la dispoziție documentele sus amintite în format *.pdf sau *.jpg, mărimea maximă 2 MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii.

Taxa de înscriere la examen este: 200 lei. 

Achitarea taxei se poate face:

 1. online, prin intermediul portalului de înscriere
 2. direct, la Casieria universității, situată în Piața Mărăști, nr. 15, la parter, în intervalul  18 – 20 iulie 2022 între orele 8:00 – 14:00 
 3. prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E. Palade” (U.M.F.S.T.) Tg. Mureș   

Str. Gh. Marinescu, Nr. 38

Județul Mureș, Cod poștal 540142                                          

CF 4322742     

CONT IBAN: RO32TREZ47620F330500XXXX

TREZORERIA TG. MUREȘ

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiți de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMFST Tg. Mureș.

La finalizarea înscrierii online, candidații își vor lista fișa de înscriere pentru verificare și legitimația de concurs. Legitimațiile tipărite de candidați vor fi obligatorii pentru admiterea în sala de concurs, împreună cu actul de identitate.

Toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe baza buletinului de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naștere să fie înscris (în paranteză) și numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătorești de schimbare a numelui ori prenumelui, inițiala fiind cea a prenumelui tatălui, sau după caz, a mamei.

Pentru informarea candidaților se va afișa numărul de locuri pe facultăți și programe de studii precum și dinamica zilnică a înscrierilor candidaților, pe fiecare program.

După încheierea definitivă a înscrierii, se vor întocmi listele nominale ale candidaților înscriși, în ordinea alfabetică și vor fi afișate pe site-ul universității și la loc vizibil, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei, pe tabele tip, care vor cuprinde facultatea, programul de studiu, probe de concurs, limba în care susțin probele și repartizarea pe sălile de concurs. Orice sesizare a candidaților privind existența unor inexactități a datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afișate cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea probei, cu aprobarea Rectorului.

IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI – iulie 2022

Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face online, prin intermediul platformei de înscriere și obligatoriu prin depunerea dosarului în original la Decanatul Facultății unde este admis, în perioada prevăzută în calendar.

Candidatul admis la buget sau taxă, la unul din programele de studii din cadrul universității, se va loga în platforma de înscriere, va intra în contul creat la înscriere, unde va confirma locul obținut, va achita taxa de înmatriculare și, dacă este cazul, prima rata din taxa de școlarizare.

Depunerea dosarului în original se face la Decanatul Facultății unde este admis, după confirmarea locului în platforma de înscriere, în perioada prevăzută în calendar.

Dosarul va conține obligatoriu următoarele acte, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii:

 • contractul de studii care se va completa la Decanatul facultății în momentul depunerii dosarului; 
 • fișa de înscriere listată la finalizarea înscrierii on-line;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată pentru cei care sunt studenți ai altei facultăți și o copie simplă; 
 • atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în original, în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate și în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
 • foaia matricolă în original sau adeverință echivalentă acesteia sau copie legalizată și o copie simplă
 • certificatul de naștere, original și copie simplă;
 • act de identitate, original și copie simplă; Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie scanată) și buletin/ carte de identitate care atestă domiciliul stabil (copie scanată)
 • adeverința medicală;
 • dovada examenului psihiatric de la medicul de specialitate, pentru programele de 6 sau 5 ani din domeniul Sănătate; 
 • recomandarea, eliberată de către o organizație legală a etniei romă (semnată și ștampilată), care atestă apartenența candidatului la această etnie, în cazul candidaților admiși pe locurile destinate etniei romă;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • declarația de consimțământ completată și semnată; 
 • două dosare plic;
 • pentru absolvenții de liceu din promoții anterioaredeclarație notarială pe proprie răspundere ca nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât si tipul acesteia. 

Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.