Beiratkozáshoz szükséges tudnivalók

Minden, amit a MOGYTTE felvételiről tudnod kell

VALAMENNYI JELENTKEZŐRE ÉRVÉNYES BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK

A felvételi vizsgára történő beiratkozás július 18.-án 8:00 órától  július 22, 12:00 óráig on-line formában  (24/24 óra) történik, kizárólag a beiratkozásra kialakított platformon keresztül, amely az egyetem honlapjának főoldalán (www.umfst.ro ) érhető el.

Azon jelentkezők számára, akik a beiratkozás során nehézségekben ütköznek, a Call Center tájékoztatási szolgálat (Telefon: 0265208948) a platform használatával kapcsolatos eligazítást bíztosít 2021 július 19 és július 22 között. Hívható a megadott telefonszámon  9:00-12:00 óra időintervallumban.

A jelentkezők – amelyek az Európai Unió (UE) vagy Délkelet Európa (SEE) tagállamainak állampolgárai – az online regisztráción kívül kötelesek elküldeni az egyetem székhelyére az egyetem honlapjának a Felvételi 2021 rovatában (Admitere 2021)  közzétett utasítások szerint létrehozott jelentkezési dossziékat.

A felvételire való jelentkezéshez a jelöltek kötelesek kitölteni az online űrlapon kért adatokat, és feltölteni a következő digitalizált/beszkennelt dokumentumokat:

 • érettségi diploma, vagy az ezzel egyenértékű diploma (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta). A 2021-ben érettségizettek esetében érvényes a tanintézet által kiállított, kerekpecséttel és igazgatói aláírással ellátott érettségi igazolvány szkennelt másolata  rajta az érettségin elért végső érdemjegy valamint az érettségi tantárgyak részjegyeinek feltüntetésével (copia scanată a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaureat cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute). Az e csoportba tartozó jelentkezők sikeres felvételi esetén kötelesek az eredeti okiratot benyújtani az illető kar Dékáni Hivatalába a felvételi kalendáriumában meghatározott periódusban. Az eredeti érettségi diploma benyújtásának az elmúlasztása a kijelölt periódusban a felvételt nyert jelölt kizárólagos hibájának köszönhetően az állami költségvetésből finanszírozott hely következményes elvesztéséhez és a beiskolázás elmaradásához vezet. Azon jelentkezők esetében akik külföldön szerezték érettségi oklevelüket érvényes a CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) által kibocsátott Egyenértékűségi Igazolás, amely elismeri a külföldön szerzett oklevelet a román állampolgárok vagy az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai esetében. 
 • Tanulmányi törzskönyv (foaia matricolă) vagy a 2021-ben végzettek esetében a tanintézet által (ahol a jelentkező a középiskolai tanulmányait végezte) kiállított egyenértékűségi igazolás (Adeverință echivalenta acesteia), amely tanusítja az elvégzett IX-XI osztály eredményeit, valamint azon tantárgy jegyeinek átlagát (IX-X vagy IX-XI osztály), A tanulmányi törzskönyv /egyenértékűségi igazolás csak a 3 és 4 éves képzési szakok esetében szükséges (kivételt képez a Testnevelés és Sport). Az e csoportba tartozó jelentkezők a felvétel esetén kötelesek az eredeti tanulmányi törzskönyvet benyújtani az illető kar Dékáni Hivatalába a felvételi kalendáriumában megjelölt periódusban. Az eredeti okirat benyújtásának az elmúlasztása a kijelölt periódusban, amennyiben ez a felvételt nyert jelölt kizárólagos hibájának köszönhetően történik,  az állami költségvetésből finanszírozott hely  következményes elvesztéséhez és a beiskolázás elmaradásához vezet.

 • születési anyakönyvi kivonat/keresztlevél (certificatul de naştere);
 • személyazonossági igazolvány (actul de identitate);
 • orvosi igazolás (adeverinţa medicală tip). Az orvosi igazolványokat a családorvos vagy az iskolai orvos bocsátja ki. Kivételesen, a külföldi állampolgárok és a nem Romániában élő román nemzetiségűek az online regisztrációs eljárás során mellékelik az orvosi igazolást (egy széles körben elterjedt nemzetközi nyelven megfogalmazott és román nyelvre hitelesített formában lefordított igazolást), amely igazolja, hogy a tanulmányokba beiratkozó személy nem szenved fertőző betegségektől, illetve nem rendelkezik olyan problémákkal amelyek összeegyeztethetetlenek a jövőbeli szakmájával. Ezen igazolás megemlíti a jelölt esetleges betegségeinek előzményeit, ideértve a krónikus betegségeit is (szkennelt másolat).
 • szakorvos által végzett pszichiátriai vizsgálat (examen psihiatric de la medicul de specialitate) (csak az egészségügy területéhez kapcsolódó 6 és 5 éves tanulmányi programok leendő hallgatói számára), amely bizonyítja, hogy a jelölt alkalmas a pályázni kívánt profilra vagy tanulmányi programra;
 • Ajánlás (aláírt és lepecsételt) a roma közösség képviseleti szervezetei részéről, amely igazolja a jelölt ezen etnikai csoporthoz való tartozását a roma etnikumnak szánt helyekre regisztráló jelöltek esetében
 • a jelölt fotója digitális formában (fotografia candidatului în format electronic);
 • a regisztrációs díj befizetésének igazolása, amennyiben nem online fizetés történt (dovada achitării taxei de înscriere dacă aceasta nu a fost achitată online);
 • a regisztrációs díj befizetése alóli mentesség iránti kérelmet igazoló dokumentumok (acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere)

– a szülők elhalálozását igazoló dokumentum hitelesített másolata,  árvaházban vagy családi elhelyezésben való nevelkedést igazoló dokumentum hitelesített másolata;

– a jelölt szüleinek oktató vagy oktatói segédszemélyzet státuszát bizonyító igazolás, függetlenül attól, hogy aktív vagy nyugdíjas;

– igazolás a szülők Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemmel való alkalmazotti státuszról a nem oktató munkaviszonnyal rendelkezők számára;

 • kitöltött és aláírt hozzájárulási nyilatkozat (declarația de consimțământ completată și semnată) (letölthető a regisztrációs platformról).

Javasoljuk, hogy a jelöltek az online regisztráció megkezdése előtt rendelkezzenek a fent említett dokumentumok * .pdf vagy * .jpg formátumú változatával, amelyek maximális mérete 2 MB lehet, hogy a regisztrációkor feltölthessék a portálra.

A vizsga beiratkozási díja: 200 lei.


A díjat az alábbi módokon lehet kifizetni:

 • 1. online, a regisztrációs portálon keresztül
 • 2. közvetlenül az Egyetemi Pénztárban (Piața Mărăști, nr. 15, földszint) 2021 július 19 és 21 között 8.00-14.00 időintervallumban
 • 3. banki átutalással (postai megrendeléseket nem fogadunk el) az egyetem számlájára:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade” (U.M.F.S.T.) Tg.Mureş   

Str.Gh.Marinescu Nr.38, 

Judeţul Mureş, Cod poştal 540142                                          

CF 4322742     

CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX

TREZORERIA TG. MURES

A jelölt mentesül a beiratkozási díj befizetése alól, amennyiben mindkét szülője elhalálozott, vagy árvaházban/családi elhelyezésben nevelkedett. Ezen kívül mentesülnek a beiratkozási alól a tanárok vagy okatói segédszemélyzet gyermekei függetlenül attól, hogy a szülők/szülő jelenleg nyugdíjas-e vagy sem, (legalább egy szülő legyen oktató vagy segédoktató), tanügyi alkalmazottak árvái, valamint a Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem alkalmazottainak gyerekei.

Az online regisztráció befejezése után a jelöltek kinyomtatják a beiratkozási űrlapot (az adatok ellenőrzéséhez) valamint a felvételi vizsgán való részvételi igazolványt (legitimația de concurs). A jelöltek a felvételi vizsga során a terembe csak a kinyomtatott részvételi igazolvánnyal, valamint a személyi igazolvány felmutatásával és az alábbiakban  említett igazolás egyikével léphetnek be. 

FONTOS: Az írásbeli felvételin való részvételhez a terembe való belépés előtt a kandidátusnak fel kell mutatnia egyet az alábbi igazolások közül

 • Igazolás, hogy a jelentkező oltott SARS-CoV-2 vírus ellen és teljes oltási protokollal rendelkezik, amelynek befejezésétől eltelt legalább 10 nap.
 • Egy  72 órát meg nem haladó negatív SARS-Cov-2 RT-PCR teszt, vagy egy 24 órát meg nem haladó, szaklaboratóriumban elvégzett negatív SARS-Cov-2 antigén gyorsteszt eredményével.
 • Orvosi bizonyítvány, hogy a jelentkező átesett a SARS-CoV-2  fertőzésen, melynek igazolásától legalább 15, és nem több mint  90 nap telt el.

Minden jelölt, ideértve a házas jelölteket is, a születési anyakönyvi kivonatban megadott néven  nevezzenek be a felvételi vizsgára. A félreértések elkerülése végett a felvételizőnek a személyi igazolvány alapján történő azonosításakor ajánlott, hogy a személyi igazolványában szereplő név mellett zárójelben szerepeljen a házasságlevélben, örökbefogadási  bizonyítványban, valamint névváltoztatás esetén a birósági határozatban szerepelő név, az apa, esetenként az anya kezdőbetűjével. 

A jelöltek tájékoztatása érdekében a karokon és a tanulmányi programokon belüli a helyek számát, valamint a jelöltek regisztrációjának napi dinamikáját kifüggesztik.

A regisztráció végleges befejezése után a regisztrált jelöltek ábécé sorrendben rendezett névlistáit összeállítják, és közzéteszik az egyetem weboldalán és egy látható helyen. A jelöltek nevei legkevesebb 24 órával a felvételi vizsga megkezdése előtt megjelennek egy szabványos táblán, amely tartalmazza a kart, a tanulmányi programot, a vizsgák tantárgyait, a vizsgák nyelvét, valamint a jelöltek terembeosztását. Az adatok pontatlanságával kapcsolatos hibákat azonnal ellenőrizni kell, a szükséges javítások a vizsga előtt legkésőbb 3 órával és rektori jóváhagyással történnek. 

FONTOS INFORMÁCIÓ A FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK SZÁMÁRA – JÚLIUS 2021

A jelöltek a felvételének megerősítése csak online, a regisztrációs platformon keresztül történik, amelyet kötelezően a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányának benyújtása (dosar in original) követ az illető kar Dékáni Hivatalába a felvételi kalendáriumában meghatározott periódusban.

Az egyetem egyik tanulmányi programjának ingyenes vagy térítéses helyére felvett jelölt be kell hogy jelentkezzen a regisztrációs platformon, belépve a regisztrációkor létrehozott adatlapra, ahol megerősíti a megszerzett helyet, elolvassa a tanulmányi szerződés rendelkezéseit és kifizeti a beiskolázási díjat (taxa de inmatriculare), valamint térítéses hely esetén a tandíj első részletét. 

Az eredeti dokumentumokat tartalmazó  dosszié benyújtása az egyes karok Dékáni Hivatalába a felvételi kalendáriumában meghatározott periódusban történik. 

A dossziénak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, ezeknek azonosnak kell lenniük a regisztrációkor a portálon feltöltött dokumentumokkal: 

 • a kitöltött tanulmányi szerződés (contractul de studii) 2 példányban (ez letölthető a regisztrációs platformról vagy az egyetem weboldaláról az Admitere 2021 aloldalról) azon tanulmányi programhoz, amelyre a jelölt felvételt nyert.
 • az online regisztráció végén kinyomtatott regisztrációs űrlap (fișa de înscriere);
 • érettségi oklevél vagy azzal egyenértékű dokumentum (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta), eredeti vagy hiteles másolatban azok számára, akik egy másik kar hallgatói, és egy egyszerű fénymásolt példány;
 • a CNRED által kibocsátott Egyenértékűségi Igazolás (atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în original) abban az esetben, ha a jelölt román állampolgár vagy az Európai Unió tagállamainak állampolgára vagy az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak állampolgára és külföldön szerezte érettségi oklevelét;
 • a líceumi eredményeket összegző dokumentum (foaie matricolă)  vagy azzal egyenértékű igazolás (a középiskolai évek átlagával együtt) eredeti változata vagy hiteles másolata és egy egyszerű fénymásolt példány; 
 • a születési anyakönyvi kivonat eredeti és egyszerű fénymásolt példánya (certificatul de naştere, original și copie simplă)
 • a személyi igazolvány eredeti és egyszerű fénymásolt példánya (act de identitate, original și copie simplă); Külföldi állampolgár és / vagy egy román állampolgár útlevele, ha állandó lakóhelye külföldön van (szkennelt másolat), és az állandó lakhelyet igazoló személyi igazolvány / igazolás (szkennelt másolat)
 • orvosi igazolás (adeverinţa medicală);
 • szakorvos által kiállított pszichiátriai vizsgálat igazolása (dovada examenului psihiatric de la medicul de specialitate) az egészségügyi 6 és 5 éves tanulmányi programokra jelentkezők esetében; 
 • 2 személyi igazolvány fotó (2 fotografii tip buletin de identitate)
 • a kitöltött és aláírt hozzájárulási nyilatkozat (declarația de consimțământ completată și semnată)
 • két boríték (plic) dosszié (două dosare plic)
 • az ezelőtti években középiskolát végzettek számára egy közjegyző előtt, saját felelősségre kitöltött nyilatkozat (pentru absolvenții de liceu din promoții anterioare, declarație notarială pe proprie răspundere) szükséges arról, hogy nem vett részt még eddig egyetemi képzésben, vagy ha igen, akkor egy igazolás az egyetemtől ahol a jelölt hallgató volt vagy befejezett egy tanulmányi képzést. Az igazolás kitér arra, hogy a jelölt hány évet végzett el térítésmentes formában, valamint térítésesen, illetve, hogy a jelölt rendelkezett-e ösztöndíjjal, megadva annak típusát.

A beszkennelt és az eredeti dokumentumok közötti bármilyen eltérés hamis nyilatkozatnak minősül, és a felvételi során elnyert hely elveszítéséhez vezet.