Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Descrierea programului de studii de licenţă

Domeniu fundamental: Ştiinţa Sportului și Educației fizice

Domeniu de licenţă: Educație fizică și sport

Program de studiu de licenţă: Educație fizică și sportivă (EFS)

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani (180 credite), incluzând 6 semestre

Misiunea programului de studii de licenţă:

 • formarea de specialiști de înaltă calificare, necesari în învățământul primar și gimnazial în domeniul educației fizice și sportului, precum și de specialiști pentru structurile instituționale cu activitate sportivă recreațională, capabili să se integreze ca profesioniști pe piața muncii și să răspundă adecvat cerințelor specifice ce privesc activitățile specifice;
 • dezvoltarea și perfecționarea unui program de studii de licență de calitate în vederea creării premiselor de accedere a unei părți a absolvenților spre completarea și aprofundarea cunoștințelor prin programul de studii de masterat Educație fizică și consiliere sportivă, spre studiile de doctorat și activitatea de cercetare;
 • conturarea unui profil al absolventului de studii de licență care vizează dezvoltarea de cunoștințe generale și de specialitate, competențe și abilități cognitive specifice domeniului Educației fizice si sport.

Obiectivele programului de studii:

Obiective generale:

 • promovarea resurselor umane în specializarea Educație fizică şi sportivă cu înaltă calificare, pentru un învățământ universitar de excelență;
 • dobândirea unui corpus / sistem de cunoştinţe științifice, competențe, abilități specifice educație fizice și sportive în vederea susținerii creației și dezvoltării motricității umane;
 • dezvoltarea cercetării științifice specifice si interdisciplinare în vederea dezvoltării și evoluției domeniului Educație fizică și sport;
 • perfecționarea continuă a absolvenților prin programe de masterat şi studii doctorale;
 • alinierea procesului didactic la concepția europeană privind educația în general și educația fizică și sportul în particular;
 • formarea unei conduite profesionale etice și deontologice în vederea optimizării  relațiilor intra și interprofesionale şi în cadrul  organizaţiilor educaționale și sportive

Obiective specifice:

 • înțelegerea scopului educație fizice și sportului, orientărilor și metodologiilor moderne de educație fizică și sportivă, a locului acestora în cadrul ştiinţelor din domeniul educației, a responsabilităţilor legale şi consideraţiilor deontologice și etice ale practicii profesiilor pedagogice;
 • acumularea cunoștințelor și abilităţilor necesare profesiei de specialist  în educație fizică și sport pentru învățământul primar și gimnazial, descrise în cadrul competenţelor dezvoltate și și dobândite prin parcurgerea programului de studii de licență;
 • promovarea educaţiei fizice și sportului, ca o componentă a educaţiei calitative şi ca parte integrantă a formării continue și globale a individului, dar mai ales a tinerei generaţii;
 • încurajarea colaborării şi parteneriatului între toţi actorii posibili, în special familia, şcoala, asociaţiile şi cluburile sportive, colectivităţile locale, factorii de decizie şi sectoarele public şi privat, în scopul asigurării unei complementarităţi pentru a aduce activitatea fizica, educaţia fizică  și sportivivă la îndemâna tuturor;
 • generalizarea educaţiei fizice şi sportive, ca un instrument fundamental în favoarea sănătăţii şi dezvoltării fizice;
 • dobândirea valorilor coeziunii sociale şi dialogului inter-cultural;
 • promovarea unor mijloace novatoare în utilizarea educației fizice și sportului ca instrument de comunicare şi de mobilizare socială, în special la nivel naţional, mobilizând societatea civilă graţie unei participări active şi urmărind cuprinderea unui public ţintă extins;
 • aplicarea programelor de educație fizică și sportivă, a formelor adecvate de comunicare, atât în relaţia cu elevul / clientul, cât şi cu ceilalţi membri din cadrul structurii școlare, sportive și recreaționale, cu respectarea regulilor de etică şi deontologie profesională;
 • promovarea spiritului antreprenorial şi a transparenţei în  procesul decizional;
 • asigurarea cooperării cu mediul socio-economic, în vederea facilitării tranziției tinerilor specialiști spre piața muncii.

Competențe:

Competențe profesionale:

C1 Proiectarea modulară  (Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară

 • C1.1 Identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a modelelor privind proiectarea şi planificarea în activităţile de educaţie fizică şi sport
 • C1.2 Utilizarea cunoştinţelor privind evaluarea capacităţilor psiho-somato-funcţionale ale elevilor şi ale practicanţilor de activităţi de educaţie fizică şi sport
 • C1.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru elaborarea deciziilor privind activităţile de proiectare şi planificare a conţinuturilor specifice activităţilor de educaţie fizică şi sportive
 • C1.4 Analizarea cantitativă şi calitativă şi interpretarea documentelor de planificare în unităţile şcolare şi în structurile sportive – lecţii şi activităţi de educaţie fizică şi sportive
 • C1.5 Elaborarea unor documente de planificare şi evidenţă potrivit didacticii educaţiei fizice şi sportive
 • C1.6 Elaborarea unui plan de intervenţie pentru eficientizarea activităţilor de EFS la nivel instituţional (şcolar educaţional) şi comunitar

C2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar (Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială)

 • C2.1 Definirea şi utilizarea adecvată a terminologiei din programele specifice activităţilor de educaţie  fizică şi sportive specifice programului de studii
 • C2.2 Argumentarea, interpretarea, operarea cu concepte privind omul – sistem bio- psiho-social hipercomplex şi aplicarea metodologiei generale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ specific activităţilor de educaţie fizică şi sportivă
 • C2.3 Identificarea modelelor şi implementarea lor în procesul de predare-învăţare pe baza definirii şi utilizării principiilor de bază ale lecţiilor şi conducerii
 • activităţilor de educaţie fizică şi sportive
 • C2.4 Conceperea, selectarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare corelate cu cerinţele pe cicluri/grad de pregătire potrivit particularităţilor
 • Practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sportive
 • C2.5 Conceperea şi prezentarea unor sisteme de mijloace specifice educaţiei fizice şi sportive, programelor de timp liber şi activităţilor  extracurriculare cu specific sportiv
 • C2.6 Elaborarea unui program curricular de bună practică armonizat cu cele din UE

C3 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic

 • C3.1 Identificarea elementelor ambientale specifice aplicării tehnicilor şi a metodelor de diagnosticare stadială (primară) a nivelului creşterii, dezvoltării şi a
 • calităţii motricităţii activităţilor de educaţie fizică şi sport
 • C3.2 Selectarea şi introducerea conţinuturilor specifice pe cicluri de învăţământ/grad de pregătire/servicii sportive
 • C3.3 Folosirea feed- back-ului pentru optimizarea
 • setului de mijloace aplicat pentru evaluarea diagnostică stadială
 • C3.4 Aplicarea tehnicilor şi metodelor de apreciere a
 • Rezultatelor evaluării lecţiilor şi activităţilor de educaţie fizică şi sportive
 • C3.5 Elaborarea unui proiect de optimizare a desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sportive
 • C3.6 Utilizarea unor sisteme de evaluare şi apreciere a execuţiilor corecte pe componentele lecţiilor de educaţie fizică şi sportive

C4 Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi sportive, pe grupe de vârstă

 • C4.1 Utilizarea adecvată a conceptelor de dezvoltare, sănătate, potenţial biomotric şi de performanţă
 • C4.2 Explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi sportului
 • C4.3 Abordarea procesuală a motricităţii specifice mijloacelor educaţiei fizice şi sportive, prin folosirea legilor creşterii şi dezvoltării/perfecţionării fizice pentru optimizarea capacităţii biomotrice
 • C4.4 Utilizarea metodologiilor, tehnicilor şi procedeelor de formare/perfecţionare a deprinderilor de utilizare a spaţiului şi timpului în scop de  relaţionare în activităţi specifice/ lecţii şi activităţi de  educaţie fizică şi sportive
 • C4.5 Formularea obiectivelor de instruire şi de integrare socială pe cicluri de învăţământ/nivel de vârstă şi grad de pregătire /activităţi specifice
 • C4.6 Elaborarea, selectarea şi prezentarea unor  sisteme operaţionale pe componentele lecţiilor de educaţie fizică şi sportive şi ale motricităţii umane

C5 Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport

 • C5.1Utilizarea în comunicarea profesională a principiilor, regulilor şi sistemelor specifice pentru aprecierea nivelului stadial al dezvoltării corporale armonioase, a condiţiei fizice şi a motricităţii
 • C5.2 Utilizarea metodelor proprii ştiinţelor înrudite pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor
 • C5.3 Aplicarea principiului imparţialităţii în apreciere şi a egalităţii de şanse pentru pregătirea şi valorificarea ei în activităţile specifice şi viaţa socială
 • C5.4 Desfăşurarea de activităţi în scopul transmiterii cultivării şi aprecierii spiritului sportiv, a fair-play-ului, a respectului faţă de valorile sportului, etica şi legalitatea domeniului
 • C5.5 Conceperea unor probe de control corelate cu obiectivele specifice ale educaţiei fizice şi sportive

C6 Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului

 • C6.1 Identificarea cadrului legal şi organizaţional privind utilizarea metodelor de management al activităţilor de educaţie fizică şi sport în contextul general al cererii şi ofertei de servicii specifice
 • C6.2 Identificarea şi descrierea proceselor şi relaţiilor din cadrul grupului (practicanţi de activităţi de educaţie fizică şi sportive, echipa de specialişti şi voluntari) din perspectiva managementului activităţilor specifice
 • C6.3 Adaptarea structurii grupului de elevi ş/sau a practicanţilor de educaţie fizică şi sport la cerinţele, mijloacelor şi standardele specifice ale educaţiei fizice şi sportive
 • C6.4 Aplicarea metodelor de analiză specifice managementului şi marketingului pentru evaluarea activităţii sportive şi a acţiunilor grupurilor de practicanţi ai  activităţilor de educaţie fizică şi sportive
 • C6.5 Folosirea principiilor consacrate pentru elaborarea unui proiect de optimizare a activităţii în mediul educaţional specific
 • C6.6. Exercitarea rolurilor profesionale conferite de finalitatea programului de studii, din perspectiva formării manageriale

Competențe transversale:

CT1 Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională

CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive CT3 Operarea cu programe digitale, documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională